REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LIPARIE.PL

§1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Li Parie, dostępny pod adresem internetowym www.liparie.pl, prowadzony jest przez Li Parie J.Lewicka M.Małecka Sp. j. z siedzibą w ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863667, NIP 534 262 77 79, REGON 387256478.

§2. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1) CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2) COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3) DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4) DOSTAWCA – przewoźnik dostarczający towar

5) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

6) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

7) KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

8) KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

9) KOSZYK – podstrona na której, na życzenie Użytkownika, wyświetla się tabela z nazwami preferowanych przez Użytkownika towarów oraz określenie ich ilości i cen (samo przejście do koszyka w żadnym wypadku nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia przez Użytkownika)

10) KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

11) LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

12) OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

13) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

15) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

16) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

17) REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie

18) REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

19) REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

20) SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.liparie.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

21) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.liparie.pl – przedsiębiorcę Li Parie J.Lewicka M.Małecka Sp. j. z siedzibą w ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863667, NIP 534 262 77 79, REGON 387256478, adres poczty elektronicznej: eshop@liparie.pl, nr tel. 606 466 779

22) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

23) USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

24) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

25) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

26) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.liparie.pl

§3. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.liparie.pl jest handel detaliczny produktami, w tym bielizną damską, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,

b) połączenie z siecią Internet,

c) zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,

d) włączona obsługa cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.liparie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.liparie.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia składać należy za pomocą dostępnego on-line formularza elektronicznego.

3. W celu złożenia zamówienia, za pomocą dostępnego on-line formularza elektronicznego, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

Ø wybrać w menu na stronie internetowej Sklepu preferowaną kategorię produktów;

Ø kliknąć na fotografię preferowanego produktu, aby sprawdzić jego dostępność w magazynie Sklepu;

Ø umieścić produkt w koszyku wybierając opcję „DODAJ DO KOSZYKA”;

Ø wybrać preferowaną formę płatności oraz dostawy, a następnie kliknąć na przycisk „PRZEJDŹ DO SKŁADANIA ZAMÓWIENIA”;

Ø zalogować się albo, w przypadku nie posiadania Konta w Sklepie, wpisać do formularza dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku Przedsiębiorcy chcącego otrzymać fakturę VAT – dodatkowo nr NIP oraz nazwa firmy);

Ø zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);

Ø kliknąć na przycisk z napisem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. ZAMÓWIENIE WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży).

4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz link do regulaminu Sklepu.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków

Rachunek bankowy prowadzony przez mBank:
PLN: 31114021050000457338001001
EURO: 04114021050000457338001002
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK PayPal: liparie@liparie.pl

b) gotówką do rąk pracownika dostawcy przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),

c) przedpłata szybkim przelewem elektronicznym albo kartą bankową za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.payu.pl,

d) odbiór osobisty  siedzibie Sprzedawcy pod adresem:

Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków 

6. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas na sprowadzenie towaru z magazynu (tylko w przypadku towarów w opisie których znajduje się informacja „dostępność: na zamówienie”), czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi bądź pracownikowi operatora pocztowego (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

7. Maksymalny czas sprowadzania towaru z magazynu nie może przekroczyć 4 dni roboczych.

8. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 4 dni robocze (w praktyce często zdarza się, iż towar wysyłany jest wcześniej, niekiedy nawet już w pierwszym dniu roboczym).

9. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży albo (w przypadku towarów z kategorii „dostępnych na zamówienie”) natychmiast po sprowadzeniu towaru z magazynu, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§5. Dostawa towaru

1. Maksymalny czas dostawy (czas od momentu przekazania przez Sprzedawcę paczki z towarem dostawcy do momentu wydania paczki z towarem Kupującemu) wynosi 2 dni robocze.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Kupującego, spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (posiadająca NIP 5270022391, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000047237) albo DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: 0000028368.

4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego on-line na stronie www.liparie.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawcę (spółkę DHL Express (Poland) Sp. z o.o. bądź DPD Polska

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone (sytuacje te zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie elektronicznej bądź papierowej.

3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza (Formularz zwrotu). Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres eshop@liparie.pl (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:

Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków

5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Konsument ma obowiązek dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. W przypadku braku możliwości identyfikacji zakupu w systemie Sprzedającego – produkty będą odesłane do Konsumenta.

 

11. Jeśli pojawi się taka konieczność klient jest zobowiązany ponieść koszty doprowadzenia zwróconego przez niego towaru do stanu w jakim został wysłany  – zastrzegamy, że koszt takiej czynności może wynieść do 100% wartości towaru.

§7. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 575 760 002, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków, pocztą elektroniczną na adres: eshop@liparie.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

6. Konsument ma obowiązek dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. U sługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym ich fotografii) za pomocą strony internetowej,

b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.liparie.pl elektronicznego formularza zamówienia,

c) umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.liparie.pl.

4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres eshop@liparie.pl.

5. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy: kliknąć na znajdującą się na stronie internetowej www.liparie.pl zakładkę „Twoje konto”, a następnie kliknąć na napis „Nie masz jeszcze konta?”. Po dokonaniu tych czynności trzeba wpisać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta w Sklepie (imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail), zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), utworzyć hasło i zatwierdzić podane dane poprzez kliknięcie na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

6. Następnie należy podać adres e-mail oraz inne wskazane przez system informatyczny Sklepu dane osobowe (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, kraj, miasto, województwo, nr telefonu), utworzyć hasło do Konta, przepisać kod z obrazka i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „ZAREJESTRUJ”.

7. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej eshop@liparie.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres Li Parie J.Lewicka M.Małecka Spółka Jawna,ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków).

9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy/Usługodawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://liparie.com.pl/strona/regulamin_zakupow i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia lipiec 2019 r.

§10. Promocje

W przypadku dokonywania zakupów z uwzględnieniem promocji wówczas należy pamiętać, że:

1. Promocje nie łączą się.

2. Przy sformułowaniu „gratis” należy rozumieć, że do paragonu zostanie doliczona 1zł za produkt gratisowy.

3. W przypadku zwrotu zamówienia objętego promocją, Konsument zobowiązany jest zwrócić również otrzymany produkt gratisowy za 1zł, lub też cennikową wartość tego produktu.

§11. Preorder

W Przypadku dokonywania zakupów na produkt szyty na zamówienia tzw: „preorder” należy pamiętać, że:

  1. Produkty nie podlegają zwrotowi

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0