Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs pod nazwą „Ponieś nas w świat”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

§ 1. Definicje

 1. Fanpage – oficjalny fanpage Li Parie Polska, znajdujący się na portalu społecznościowym facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/LiPariePolska
 2. Konkurs – konkurs pod nazwą „Ponieś nas w świat” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 3. Nagroda – nagroda konkursowa, którą stanowi losowo wybrany towar dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym www.liparie.pl , którego cena detaliczna nie przekracza 100 zł.
 4. Organizator – organizatorem konkursu jest Li Parie Group sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Parzniewskiej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 844636, posiadająca NIP: 5342622055 oraz REGON: 386224921, kapitał zakładowy: 5000 zł.
 5. Osoba fizycznapełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Zgłoszenie konkursowe – udostępnienie na tablicy (wall’u) Uczestnika na portalu facebook.com Fanpage’a Organizatora wraz z komentarzem Uczestnika zawierającym opinię nt. wybranej kolekcji.
 8. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie konkursowe zostało uznane przez Organizatora za najlepsze pod względem kryteriów określonych w § 4 Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Celem Konkursu jest promocja Fanpage Organizatora oraz prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). W szczególności Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik uzależniony jest od przypadku, jak również żadną inną formą gry losowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Informacje o Konkursie udostępniane są przez Organizatora za pośrednictwem Fanpage znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/LiPariePolska
 5. Konkurs może odbywać się wielokrotnie i każdorazowo rozpoczyna się od momentu opublikowania stosownej informacji na Fanpage lub za pośrednictwem transmisji na żywo – tzw. live’a. Konkurs kończy się każdorazowo z dniem opublikowania informacji o jego zakończeniu na zasadach określonych w zd. 1 powyżej.
 6. Fundatorem Nagród w Konkursie jest  Organizator.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez właściciela portalu społecznościowego www.facebook.com.  Organizator Konkursu korzysta z portalu społecznościowego www.facebook.com do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność. Właściciel portalu społecznościowego www.facebook.com zwolniony jest z jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem.
 8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage Organizatora.

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Fanpage Organizatora. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 2. Uczestnik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego Zgłoszenia konkursowego w celach marketingowych Organizatora, w szczególności na publikację Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com oraz profilu Instagram Organizatora. Opublikowane przez Organizatora Zgłoszenie konkursowe Uczestnika będzie oznaczone jego imieniem i nazwiskiem i/lub pseudonimem.
 3. Zamieszczenie przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego stanowi oświadczenie Uczestnika, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, nie narusza dobrych obyczajów, nie zawiera treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących, a Uczestnik Konkursu jest jego autorem i ma prawo do zgłoszenia go do Konkursu. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z powyższym postanowieniem nie będą dopuszczane do Konkursu.
 4. Poprzez zamieszczenie Zgłoszenia konkursowego pod Wpisem konkursowym Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Fanpage imienia i nazwiska i/lub pseudonimu tego Uczestnika, zgodnie z danymi zawartymi w Zgłoszeniu konkursowym lub nazwą profilu tego Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Uczestnikiem Konkursu mogą być Osoby fizyczne tj. każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 7. Wyjątkowo Uczestnikiem Konkursu może być również niepełnoletnia osoba fizyczna, tj. osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia,   wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem wykluczenia z Konkursu. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych niepełnoletnich osób fizycznych uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu społecznościowym www.facebook.com. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage lub portalu społecznościowego Facebook przez administratora portalu społecznościowego www.facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie wybrany Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało uznane przez komisję składającą się z dwóch przedstawicieli Organizatora za najbardziej kreatywne, oryginalne i merytorycznie dopasowane do zadania konkursowego spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych. 
 1. Organizator w trakcie trwania Konkursu będzie publikował Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem Fanpage.
 2. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu w celu informowania o wynikach Konkursu.

§ 5. Nagrody 

 1. Zwycięzcy przysługuje Nagroda, której przyznanie nastąpi wraz z realizacją kolejnego zamówienia złożonego przez Uczestnika w sklepie internetowym www.liparie.pl, co jest warunkiem odebrania nagrody.
 2. Przesłanie Nagrody nastąpi na wskazany Organizatorowi przez Uczestnika adres.
 3. Nagroda jest zwolniona z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Li Parie Group sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Parzniewskiej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 844636, posiadająca NIP: 5342622055 oraz REGON: 386224921, kapitał zakładowy: 5000 zł.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (dalej jako: „RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na organizacji Konkursu.
 5. Dane osobowe, które są przetwarzane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody wyłonionym Zwycięzcom. Czas przetwarzania danych osobowych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do wydania/zrealizowania Nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 8. W związku z organizacją Konkursu wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, finansowe oraz agencjom marketingowym.
 9. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Wraz z dokonaniem Zgłoszenia konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz innych danych zawartych w Zgłoszeniu konkursowym w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 11. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 12. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
 13. Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych;
 14. Prawo do sprostowania danych;
 15. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 16. Prawo uzyskania kopii danych;
 17. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 18. Prawo do skargi – osoba której uzna że jej dane osobowych są przetwarzane niezgodnie z prawem, przepisami dotyczącymi  RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;
 19. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

§ 7. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni  zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagrody. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem  poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem “Konkurs – Ponieś nas w świat”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  2. ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  3. brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do Nagrody po 30 dniach od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
  4. za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu oraz umożliwiające jego identyfikację, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą przekazanie Nagrody. 
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu nie przekracza wartości nagrody w Konkursie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na Fanpage Organizatora.

Li Parie

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0