Regulamin promocji

1. Organizatorem promocji jest Li Parie Group sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Parzniewskiej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 844636, posiadająca NIP: 5342622055 oraz REGON: 386224921, kapitał zakładowy: 5000 zł („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.liparie.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy zakupu ze strony internetowej www.liparie.pl:
a) produktów objętych ofertą cenową, np. -25%; -30%
b) produktów w ramach oferty łączonej, której stosowanie uzależnione jest od zakupu konkretnego produktu/produktów, np.
– dotyczące co najmniej trzech produktów wchodzących w zakres działania promocyjnego „Kup dwie sztuki, a trzecią dostaniesz w prezencie”
– przy zakupie wskazanego produktu (np. sukienka) określony rabat na wszystkie inne produkty z koszyka zakupione poza tym produktem
– stopniowane, np. przy zakupie 2 szt., rabat -20%, 3 szt., rabat 35% itp.
– przy zakupie serii/kategorii produktów rabat na te produkty, np. przy zakupie min 2 szt. z danej kolekcji (np. Paris), rabat np. -35% na te produkty
c) produktów, które zostały łącznie nabyte na innych preferencyjnych (promocyjnych) zasadach podanych do wiadomości przez Organizatora;

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu produktów, o których mowa w pkt. 3, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:
a) w przypadku zakupu produktów objętych promocją z ofertą cenową określoną przez Organizatora, np. -25%, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu tych produktów w cenie pomniejszonej o określony w ofercie cenowej procent od ceny bazowej;
b) w przypadku zakupu produktów z ofert łączonych czyli np.,
– w przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów wchodzących w skład oferty ,, Kup dwie sztuki, a trzecią dostaniesz w prezencie ” ze strony www.liparie.pl , Uczestnik Promocji będzie uprawniony do nabycia jednego, najtańszego spośród wybranych produktów w cenie 0,01 zł;
– w przypadku zakupu zestawu z oferty, w której można nabyć drugi i kolejny produkt w cenie pomniejszonej o określoną przez Organizatora wartość, Uczestnik Promocji będzie mógł nabyć kolejne produkty w cenie pomniejszonej o wskazaną wartość;

c) w przypadku zakupu innego zestawu objętego promocją według warunków podanych do wiadomości przez Organizatora, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do nabycia poszczególnych produktów z rabatem określonym przez Organizatora.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
9. Promocja obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2022 r. do odwołania.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.liparie.pl.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Li Parie

Dołącz do listy Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail. Wybierając opcję “ Powiadom mnie o dostępności” akceptujesz REGULAMIN I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych w celu informowania Cię o naszych produktach.
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0